Arvon puolivuosikatsaus 1-6/2020

Arvon puolivuosikatsaus 1-6/2020

02.09.2020

Kesäkuun lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitussalkku muodostui finanssisijoituksista (62 %), alueellisista sijoituksista (18 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (20 %). Käyvin arvoin laskettuna konsernisijoitusten loppusumma oli kaikkiaan 113 miljoonaa euroa. Allokaatiotavoitteensa mukaisesti osuuskunta on pienentänyt finanssisijoitusten osuutta ja kasvattanut listaamattomien sijoitusten osuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti.

allokaatio 4

Katsauskauden aikana myönnettiin siltarahoitusta yhdelle alueelliselle sekä yhdelle valtakunnalliselle kohdeyhtiölle. Alueellisten sijoitusten salkussa toteutui alkuvuodesta yksi irtautuminen, kun INOX Finland Oy:n omistuksesta luovuttiin yhtiön avainhenkilöiden kanssa toteutettujen osakekauppojen myötä. Alueellisista sijoituskohteista Pisaron Oy asetettiin konkurssiin huhtikuussa 2020, kun yhtiön liiketoimintaa oli lähes mahdotonta jatkaa koronapandemian myötä asetettujen rajoitteiden vuoksi.

omaisuusluokat avattuna 4

Arvo Sijoitusosuuskunnassa keskityttiin katsauskaudella tukemaan kohdeyhtiöitä koronapandemian aiheuttamien haasteiden keskellä lukuisilla eri tavoilla. Useiden yhtiöiden kohdalla lainasijoitusten ehtoihin myönnettiin tilapäisiä helpotuksia. Samaan aikaan jatkettiin valmisteluvaiheessa olevien sijoituskohteiden tutkimista toimien viranomaisten asettamien poikkeusolojen puitteissa ja painottaen sidosryhmiemme ja henkilökuntamme turvallisuutta. Uusien sijoitusten toteutusvaiheeseen koronapandemia toi kuitenkin väistämättä jonkin verran viivettä.

Katsauskaudella Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiaa täsmennettiin lisäämällä uudeksi tuotteeksi lyhytaikaiset siltarahoitukset myös muille kuin osuuskunnan olemassa oleville sijoituskohdeyhtiöille. Osuuskunta voi myöntää alueellisille ja valtakunnallisille yhtiöille lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kuukauden ajaksi. Siltarahoitus vahvistaa kohdeyhtiöiden kilpailukykyä tilanteissa, joihin perinteinen pankkirahoitus ei välttämättä sovi. Arvo Sijoitusosuuskunnalle siltarahoitus tarjoaa houkuttelevan ja melko turvallisen korkotuoton rahoituksista. Uuden siltarahoituksen myöntäminen edellyttää aina kohdeyhtiön ja rahoitustarpeen huolellista analysointia sekä erillistä hallituskäsittelyä.

Taloudellinen tulos

konsernitulos

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 12,2 Meur, liikevoitoksi 1,4 Meur ja kauden tulokseksi 1,6 Meur. Konsernin tulokseen on yhdistelty Arvo Sijoitusosuuskunnan, Arvo Invest Nordic Oy:n ja San Group Oy:n tulokset. Puolivuosikatsauksessa esitettyjä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Konsernin emoyhtiön Arvo Sijoitusosuuskunnan alkuvuoden liikevaihto oli 9,4 Meur (13,3), liikevoitto 0,8 Meur (1,2) ja kauden tulos 2,4 Meur (3,0). Rahoitustuotot muodostuivat pääosin tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n maksamasta osingosta sekä alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten korkotuotoista.

Arvo Invest Nordic Oy:n liikevaihto alkuvuoden aikana oli 2,8 Meur (1,7). Katsauskauden liikevoitoksi muodostui 0,6 Meur (0,5). Katsauskauden voitto oli 1,0 Meur (1,0) ja se muodostui finanssisijoitusten ja noteeraamattomien arvopapereiden tuotoista.

 konsernitase

Konsernitaseen pysyvien vastaavien sijoitukset ja lyhytaikaiset saamiset muodostuivat pääosin alueellisista sijoituksista (20,3 Meur) ja valtakunnallisista sijoituksista (22,9 Meur). Vaihto-omaisuus koostui rahastoista ja pörssiosakkeista sekä talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

vastattavaa
Konsernin omavaraisuusaste oli 87 %. Taseen pitkäaikainen vieras pääoma muodostui pankkilainasta ja lyhytaikainen vieraspääoma pääosin osuuskoron maksuvelasta. Sijoitetun pääoman tuotto vuoden 2020 alkupuoliskolla oli 3 %. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjattu osuuskorkovelka 3,3 Meur maksetaan jäsenten pankkitileille osuuskorkona 27.10.2020.

Jäsenet ja osuudet

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 24 667 (24 903) ja osuuksien kokonaismäärä oli 82 075 (82 079).

Alkuvuoden aikana osuuskunnan osuuksilla käytiin kauppaa listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa aikaisempaa pienemmällä volyymilla ja alemmilla kauppahinnoilla. Toteutuneiden kauppojen hintataso osuutta kohden vaihteli 515-670 (660-780) euron välillä.   jasenet ja osuudet
Loppuvuoden näkymät

Loppuvuoden talouskehitystä määrää suuresti se, kuinka hyvin koronan toinen aalto maailmanlaajuisesti onnistutaan hoitamaan. Osakekurssien nopea toipuminen maaliskuun pohjalukemista perustuu pitkälti koronakehityksen positiivisen skenaarion toteutumiseen. Jos loppuvuosi osoittaa optimismin turhaksi, osakekurssien nykytasoilta putoaa pohja pois.

Suomen ja tärkeimpien kauppakumppanimaiden taloudet kärsivät koronapandemiasta ja ennusteiden mukaan reaalitalous supistuu vuonna 2020 selvästi. Suomen Pankin kesäkuun ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote laskee kuluvana vuonna noin 7 %. Tällä on väistämättä vaikutusta myös Arvo Sijoitusosuuskunnan alueellisen ja valtakunnallisen sijoitussalkun kohdeyhtiöihin.

Kotitalouksien säästäminen on lisääntynyt merkittävästi samalla, kun rajoitukset ovat hidastaneet kulutusta.  Koronapandemia voi tuoda pysyvämpiäkin muutoksia kotitalouksien kulutustottumuksiin. Toisaalta patoutunut kulutuskysyntä voi elpyä odotettua nopeammin pandemian hellittäessä.

Tässä vaiheessa on vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä koronapandemian pitkän aikavälin seurauksista. Arvo Sijoitusosuuskunta on sitoutunut toteuttamaan tavoitteensa ja tekemään parhaansa, jotta kohdeyhtiöt, sidosryhmät ja työntekijät selviävät tänä poikkeuksellisena aikana.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle