Tiivistelmä Arvo Sijoitusosuuskunnan osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2019

27.08.2019

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 15,2 Meur, liikevoitoksi 1,7 Meur ja kauden tulokseksi 0,4 Meur. Emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan alkuvuoden liikevaihto oli 13,3 Meur, liikevoitto 1,2 Meur ja kauden tulos 3,0 Meur. Katsauskaudella sijoitusstrategiaa täsmennettiin lisäämällä uudeksi tuotteeksi lyhytaikaiset siltarahoitukset osuuskunnan olemassa oleville kohdeyhtiöille. Alueelliseen sijoitussalkkuun ei tullut uusia sijoituksia. Kolmelle alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle myönnettiin kuitenkin lyhytaikaista lisärahoitusta siltarahoitustuotteen kautta. Valtakunnalliseen sijoitussalkkuun toteutui yksi uusi sijoitus Arvo Sijoitusosuuskunnan myöntäessä 2,0 Meur vaihtovelkakirjalainan Pesmel Oy:lle. Hallintoneuvosto valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi varatuomari Jari Pirisen.

Kesäkuun lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitussalkku muodostui finanssisijoituksista (65 %), alueellisista sijoituksista (17 %) ja listaamattomista valtakunnallisista sijoituksista (18 %). Hallituksen vahvistaman allokaatiotavoitteen mukaisesti osuuskunta on pienentänyt finanssisijoitusten osuutta ja kasvattanut listaamattomien sijoitusten osuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Allokaatiot 2019

Katsauskaudella Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiaa täsmennettiin lisäämällä uudeksi tuotteeksi lyhytaikaiset siltarahoitukset osuuskunnan olemassa oleville kohdeyhtiöille. Osuuskunta voi myöntää alueellisille ja valtakunnallisille kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 18 kuukauden ajaksi. Siltarahoitus vahvistaa kohdeyhtiöiden kilpailukykyä tilanteissa, joihin perinteinen pankkirahoitus ei välttämättä sovi. Arvo Sijoitusosuuskunnalle siltarahoitus tarjoaa houkuttelevan ja melko turvallisen korkotuoton rahoituksista, jotka saadaan myöntää entuudestaan tutuille ja huolellisesti analysoiduille kohdeyrityksille.

Alueelliseen sijoitussalkkuun ei tullut katsauskaudella uusia sijoituksia. Kolmelle alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle myönnettiin kuitenkin lyhytaikaista lisärahoitusta uuden siltarahoitustuotteen kautta. Alueellisista sijoituskohteista Ferrovan Oy asetettiin konkurssiin huhtikuussa 2019, kun yhtiö ei saanut sovittua kansainvälisten rahoittajien edellyttämiä muutoksia suunnitellun vanadiinintuotantolaitoksen raaka-aineen toimitussopimukseen. Arvo Sijoitusosuuskunnalla oli yhtiöltä vaihtovelkakirjasaatavia ja näihin liittyviä optioita yhteensä noin 3,5 meur edestä. Vuosittain tehdyt arvonalennusvaraukset kattavat Ferrovanista aiheutuvat tappiot.

Valtakunnalliseen sijoitussalkkuun toteutui yksi uusi sijoitus Arvo Sijoitusosuuskunnan myöntäessä 2,0 Meur vaihtovelkakirjalainan Pesmel Oy:lle. Kauhajokinen Pesmel suunnittelee ja valmistaa automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä metalli-, paperi- ja rengasteollisuuden asiakkaille.  Pesmel on suomalaisen pääomasijoitusyhtiö Helmet Capitalin pitkäaikainen kohdeyhtiö. Lisäksi myös yhdelle valtakunnallisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle myönnettiin lyhytaikaista siltarahoitusta.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.4.2019 toimitusjohtajaksi 1.7.2019 alkaen varatuomari Jari Pirisen.

Taloudellinen tulos

Tuloslaskelma konserni 1Konsernin liikevaihdoksi muodostui 15,2 Meur, liikevoitoksi 1,7 Meur ja kauden tulokseksi 0,4 Meur. Konsernin tulokseen on yhdistelty Arvo Sijoitusosuuskunnan, Arvo Invest Nordic Oy:n ja Kuntokeskus Sisu Oy:n tulokset. Osavuosikatsauksessa esitettyjä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Arvo Sijoitusosuuskunnan alkuvuoden liikevaihto oli 13,3 Meur (19,3), liikevoitto 1,2 Meur (0,02) ja kauden tulos 3,0 Meur (5,9). Rahoitustuotot muodostuivat pääosin tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n ja osakkuusyhtiö Nordic Option Oy:n maksamista osingoista.

Arvo Invest Nordic Oy:n liikevaihto alkuvuoden aikana oli 1,7 Meur (5,8). Katsauskauden liikevoitoksi muodostui 0,5 Meur (3,3). Katsauskauden voitto oli 1,0 Meur (3,6) ja se muodostui finanssisijoitusten ja noteeraamattomien arvopapereiden tuotoista.

Tase konserni

Konsernitaseen pysyvien vastaavien sijoitukset ja lyhytaikaiset saamiset muodostuivat noteeraamattomista sijoituksista, joista merkittävimmät ovat alueelliset sijoitukset (19,3 Meur) ja valtakunnalliset sijoitukset (20,0 Meur). Vaihto-omaisuus koostui rahastoista ja pörssiosakkeista sekä talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

Tase2 konserni

Konsernin omavaraisuusaste oli 86 %. Taseen pitkäaikainen vieras pääoma muodostui pankkilainasta ja lyhytaikainen vieraspääoma pääosin osuuskoron maksuvelasta. Osuuskorko on maksettu jäsenien pankkitileille 20.8.2019.

Jäsenet ja osuudet

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 24 903 (25 209) ja osuuksien kokonaismäärä oli 82 079 (82 079).

Alkuvuoden aikana osuuskunnan osuuksilla käytiin kauppaa vakiintuneeseen tahtiin listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa. Toteutuneiden kauppojen hintataso osuutta kohden vaihteli 660-780 (750-800) euron välillä.

Jasenet

Loppuvuoden näkymät

Loppuvuoden osalta talousnäkymät vaikuttavat olevan hiipumassa maailmanlaajuisesti. Markkinoilla huomio tulee kiinnittymään kauppasotien ja muiden keskeneräisten kriisien ratkaisemiseen ja keskuspankkien toimiin. Osakekursseissa tullaan todennäköisesti edelleen näkemään rajuja liikkeitä ja lisääntynyttä heiluntaa.

Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitusallokaatiossa finanssisijoitusten osuus tulee edelleen pienentymään ja listaamattomien alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten osuus kasvamaan. Allokaatiolla tavoitellaan optimaalista riski/tuotto -suhdetta vallitsevassa markkinaympäristössä. Finanssisijoitusten osalta markkinoilla vallitsee epätietoisuus tulevaisuudesta. Lisäksi osakesijoitukset ovat melko kalliisti hinnoiteltuja ja korkosijoituksissa taas tuotto-odotukset vaatimattomia. Listaamattomien sijoitusten osalta Arvo Sijoitusosuuskunnalla on vielä mahdollisuus kasvattaa sijoituksia hyvällä tuotolla ja kohtalaisella riskillä, mutta koska sijoitukset yksittäisiin listaamattomiin yhtiöihin ovat tyypillisesti euromääräisesti suurempia kuin yksittäiset finanssisijoitukset, johtaa se jossain määrin heikompaan riskin hajauttamiseen.

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Jari Pirinen, puh. 0400 277 412

 

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle