Inderes seurannan aloitus-ulkopuolinen analyysi Arvon osuuden käyvästä arvosta

Inderes seurannan aloitus-ulkopuolinen analyysi Arvon osuuden käyvästä arvosta

22.12.2020

INDERES 22.12.2020

Raportti kokonaisuudessaan ladattavissa tästä linkistä. Raportin yhteenveto alla. 

Monipuolinen sijoitussalkku hallitulla riskitasolla
Aloitamme Privanetissä kaupan käynnissä olevan Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Päivitämme
näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa, mutta emme kommentoi uutisvirtaa raporttien välissä.
Emme anna Arvolle tavoitehintaa tai suositusta, mutta kommentoimme näkemystämme Arvon
markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Arviomme mukaan Arvon hyvin
hajautetun sijoitussalkun osien summa -menetelmällä määrittämämme käypä arvo on selvästi osuuden
hintaa korkeampi. Nousuvaraa arvioitaessa suosittelemme sijoittajien kuitenkin ottamaan huomioon
Arvon osuuden ohuen likviditeetin ja sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavan sijoitusyhtiöalennuksen.

Arvo on alueellinen pitkän tähtäimen sijoittaja
Arvo Sijoitusosuuskunta on ylivieskalainen osuuskuntamuotoinen pitkän aikavälin (vähemmistö)omistaja
ja velkasijoittaja. Arvo kehittää ja rahoittaa pk-yrityksiä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella ja myös
valtakunnallisesti. Arvolla on tämän lisäksi merkittävä finanssisijoitussalkku, joka muodosti kesäkuussa
2020 noin 62 % osuuskunnan sijoitusvarallisuudesta. Arvon sijoitusstrategian ydinajatuksena on tuottaa
jäsenistölle lisäarvoa ja vahvistaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää hallitulla riskitasolla.
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii Arvolta toistuvia onnistuneita osakesijoituksia pk-yrityksiin, hyvää
riskienhallintaa listaamattomissa velkasijoituksissa sekä suotuisaa pääomamarkkinoiden kehitystä. Arvon
voitonjakopolitiikka on melko avokätinen, joten pitkällä aikavälillä arvioimme pääosan sijoittajien tuotoista
realisoituvan osuuskorkojen muodossa. Arvon track-record on sijoitustoiminnasta on vielä melko lyhyt,
mutta mielestämme osuuskunnan hajautetussa portfoliossa on nyt tasapainoinen tuotto/riski-profiili.

Määritämme Arvon osuuden käyvän hinnan osien summa -menetelmällä
Arvonmäärityksemme perustana olemme käyttäneet osien summa -mallia, jossa olemme lähestyneet
Arvon salkkua omaisuuslajikohtaisesti ja jakaneet sen finanssisijoituksiin, listaamattomiin osakesijoituksiin
sekä lainasijoituksiin listaamattomille yrityksille. Osuuden arvonmäärityksessä sijoituskohteiden käyvästä
arvosta mielestämme täytyy vähentää vielä emoyhtiön ja konsernin sijoitusyhtiö Arvo Invest Nordicin
nettovelat sekä operatiiviset kulut. Nämä komponentit huomioiden saamme Arvon osuuden käyväksi
arvoksi ennen sijoitusyhtiöalennusta ja likviditeettipreemiota 99 MEUR tai 1211 EUR per osuus. Käyvästä
arvosta yli 60 % on perusteltavissa Arvon finanssisalkulla, kun taas loppuosa jakautuu noin puoliksi
listaamattomien osake- ja velkasijoitusten kesken

Emme pidä Arvon osuuden hintaa korkeana suhteessa käypään arvoon
Arvon osuudella on viimeaikoina käyty kauppaa Privanetissä 630-670 euron hinnalla, joten osuus on
hinnoiteltu 45 %:n alennuksella määrittämäämme käypään arvoon. Suosittelemme sijoittajan huomioivan
nousuvaraa arvioitaessa kuitenkin osuuden toistaiseksi matalan likviditeetin ja sijoitusyhtiöiltä tyypillisesti
vaadittavan sijoitusyhtiöalennuksen (yleensä 0-30 % track-recordista riippuen). Nämä tekijätkään
huomioiden emme pidä osuuden nykyhinnoittelua erityisen vaativana ja nykyhinta tarjoaa mielestämme
myös tiettyä puskuria pääomamarkkinan heilahduksia ja yksittäisten sijoitusten epäonnistumista vastaan.
Osuuskoron kautta tulevan Arvon lähivuosien kassavirtatuoton arvioimme olevan 5-8 %:n tasolla, mutta
tämä edellyttää toki onnistunutta pääoman kierrätystä ja vuositasolla osuuskoroissa voi olla vaihtelua.

Inderes sivupalkki2

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle