Tiivistelmä Osuuskunta PPO -konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2017

08.09.2017

Osuuskunta PPO -konsernin rakenne
Konsernin emoyhtiö on Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO:n tytäryhtiöitä ovat Arvo Invest Nordic Oy 100 % omistusosuudella ja Kuntokeskus Sisu Oy 50 % omistusosuudella. Arvo Invest Nordic Oy:n tytäryhtiö on puolestaan Masto Kiinteistöt Oy 100 % omistusosuudella.

 

Liiketoiminta

Kuluvana vuonna 2017 finanssisijoituksien hoidossa jatkettiin mallilla, jossa Osuuskunta PPO:lla on kaksi täyden valtakirjan salkunhoitajaa (Nordea Investment Management ja Danske Varainhoito) ja yksi suorien sijoitusten salkku, jota hoidetaan itse oman henkilökunnan toimesta. Suoraan finanssisalkkuun pyritään valitsemaan kustannustehokkaita, läpinäkyviä ja riskiä hajauttavia instrumentteja. Tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n sijoituksia hoidetaan myös itse suorilla sijoituksilla. Finanssisijoituksien perusallokaationa pidetään 50 %/50 % osakkeet/korot.

sijoitusvarallisuuden jakauma 6 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuvuosi 2017 oli erityisen vilkasta alueellisen sijoitustoiminnan osalta, kun Osuuskunta PPO toteutti kuusi uutta alueellista sijoitusta. Tammikuussa metallien käsittelyyn erikoistunut Pyhäjoen Teräspinta Oy siirtyi sukupolvenvaihdoksessa Matti Haapakosken ja Osuuskunta PPO:n omistukseen. Pyhäjoen Teräspinnan asiakkaita ovat muun muassa voimalaitokset, prosessiteollisuuden ja lääketeollisuuden toimijat sekä teräsvalimot ympäri Suomen. Tammikuussa Osuuskunta PPO osallistui Pyhännällä taloteollisuuden puuelementtejä valmistavan Lapwall Oy:n ripeään kasvuun 5 miljoonan euron osakesijoituksella. Lapwallilla on tuotantolaitokset Pyhännällä, Pälkäneellä ja Keuruulla. Yhtiö tavoittelee liikevaihtonsa kolminkertais-tamista keskipitkällä aikavälillä.


Maaliskuussa tehtiin noin 2,4 miljoonan euron osakesijoitus kaivosyhtiö Keliber Oy:öön ja myönnettiin lähdevesivalmistaja Finn Spring Oy:lle yhden miljoonan euron oman pääoman ehtoinen laina. Kaustisen ympäristössä operoivalla Keliberillä on hallussaan Euroopan lupaavimpia litiumin tuotantoon soveltuvia esiintymiä. Yhtiön tavoitteena on tuottaa litiumkarbonaattia voimakkaassa kasvussa oleville litiumakkumarkkinoille esimerkiksi mobiililaitteita ja sähköautoja varten. Toholammilla toimivan Finn Springin monipuoliseen valikoimaan puolestaan kuuluu lähdevesiä ja erilaisia lähdevesipohjaisia juomia. Yhtiön rahoituspaketti on koottu yhteistyössä Toholammin Kehitys Oy:n ja pankkirahoittajien kesken.

 

Kesäkuussa julkistettiin Raahen vanadiinitehtaan suunnitteluun koottu 9,7 miljoonan euron rahoituspaketti, jonka myötä yhtiön on määrä aloittaa tuotantolaitoksen rakentaminen vuoden 2018 alussa. Tuotantolaitosta operoiva Mustavaaran Kaivos Oy on solminut SSAB:n kanssa pitkäaikaisen hankintasopimuksen, jonka mukaan SSAB toimittaa tarvittavan raaka-aineen terästehtailtaan Suomesta ja Ruotsista. Rahoitusjärjestelyyn osallistuivat Osuuskunta PPO:n ohella Tesi sekä yhtiön nykyiset pääomistajat Tamares Mining Holding B.V., Akkerman Exploration B.V. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Kesäkuun lopussa osuuskunta lähti vielä mukaan rahoittamaan turkistarhaajien yhteishankkeena syntynyttä kettunahkojen esikäsittelylaitosta Himangalle. Tämä noin 2,2 miljoonan euron investointi tarjoaa turkistarhausta harjoittaville toimijoille kustannustehokkaan, keskitetyn ja laadukkaan tavan jalostaa kettunahkoja vientimarkkinoille.


Henkilöstö ja hallinto
Konsernin henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 6 (4) jakautuen seuraavasti: Osuuskunta PPO 3 (2) henkilöä, Arvo Invest Nordic Oy 1 (1) henkilö ja Kuntokeskus Sisu Oy 2 (1) henkilöä.


Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 26.4.2017 Raahessa. Kokouksessa oli edustettuna 283 jäsentä. Kokouksessa käsitel-tiin sääntömääräiset asiat eli muun muassa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille ja päätettiin vuosituloksen käyttämisestä hallituksen esityksen mukaan. Hallintoneuvostoon valittiin 11 uutta jäsentä, joista 9 jäsentä jatkokaudelle ja 2 jäsentä ensimmäiselle kaudelle Osuuskunta PPO:n hallintoneuvostossa.


Hallintoneuvosto 26.4.2017 alkaen:
Puheenjohtaja maanviljelijä Tuomo Tamminen ja varapuheenjohtaja business manager Markus Ahokangas. Jäsenet maan-viljelijä Raimo Ahokas, toimitusjohtaja Jarmo Ainali, projektipäällikkö Heikki Ala-aho, toimitusjohtaja Kalle Arvio, tietotek-niikkapäällikkö Markku Borén, yhdyskuntainsinööri Hannu Haapakoski, tiimiesimies Seppo Hihnala, ylilääkäri Virpi Honkala, toimitusjohtaja Toni Huuha, maanviljelijä Heikki Jaakola, kiinteistöpäällikkö Timo Junttila, yrittäjä Tomi Kaismo, yrittäjä Urpo Korkiakoski, seniorikauppias Tapani Koskela, toimitusjohtaja Heikki Laitala, johtaja Jussi Miilukangas, talousjohtaja Veli Märsylä, maanviljelijä Pekka Mönkkönen, toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, pankinjohtaja Kai Pajala, valimotyöntekijä Pasi Parkkila, toimitusjohtaja Matti Pohjanen, toimitusjohtaja Tarja Repo, toimitusjohtaja Esko Salmikangas, kehittämispäällikkö Asko Syrjälä, toimitusjohtaja Johanna Takanen, sairaanhoitaja Kiti Väliheikki ja kauppias Jari Yrjänä.

 

Hallitus 13.4.2017 alkaen:
Puheenjohtaja hallitusammattilainen Reijo Tauriainen ja varapuheenjohtaja DI Eija Sorjamaa. Jäsenet johtaja Marko Järvi-nen, yrittäjä Mika Kiljala, toimitusjohtaja Asko Männistö ja lakimies Marko Teppo.

 

Tilintarkastajat
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana sekä KHT Antti Kääriäinen ja hänen varamies KHT Pekka Alatalo.


Osuuskunnan jäsenet ja osuudet
Osuuskunta PPO:n jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 26 007 (26 316). Osuuksien kokonaismäärä oli 82 079 (82 089).

jasenet ja osuudet 6 2

 

Alkuvuoden aikana osuuskunnan osuuksilla käytiin kauppaa vakiintuneeseen tahtiin listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa. Toteutuneiden kauppojen hintataso vaihteli 700-800 euron välillä/osuus.


Taloudellinen tulos
Konsernin liikevaihdoksi muodostui 13,9 Meur ja kauden tulokseksi 8,0 Meur. Konsernin tulokseen on yhdistelty Osuuskunta PPO:n, Arvo Invest Nordic Oy:n, Masto Kiinteistöt Oy:n tulokset. Osuuskunta PPO:n alkuvuoden liikevaihto oli 8,0 Meur (18,9) ja tulos 3,4 Meur (4,0). Rahoitustuotot muodostuivat pääosin tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n jakamasta osingosta. Arvo Invest Nordic Oy:n liikevaihto alkuvuoden aikana oli 5,7 Meur (0,4) ja tulos 7,1 Meur (1,4).

konsernitulos 6 2017

 

Konsernitaseessa aineelliset hyödykkeet koostuvat pääosin Kauppakeskus Maston kiinteistöstä 3,6 Meur (3,7). Pysyvien vastaavien sijoituksissa merkittävimmän omaisuuserän muodostavat Partnera Oy:n osakkeet 7,6 Meur (7,6) ja Nordic Option Oy:n (ent. Teknoventure Oy) osakkeet 5,5 Meur (5,7) sekä Lapwall Oy:n tammikuussa 2017 hankitut osakkeet 5,0 Meur. Vaihto-omaisuus koostuu rahastoista ja pörssiosakkeista sekä talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista. Talletukset ja joukkovelkakirjalainat on vertailutietoina esitetyissä 30.6.2016 osavuosikatsauksen luvuissa esitetty rahoitusarvopapereissa. 

  tase vastaavaa vastattavaa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 94 %. Lyhytaikainen vieras pääoma koostui pääasiassa osuuskoron maksuvelasta. Osuuskorko on maksettu jäsenien pankkitileille 21.8.2017. Sijoitetun pääoman tuotto vuoden 2017 alkupuoliskolla oli 8 %.


Loppuvuoden näkymät
Sijoittajan näkökulmasta loppuvuoden näkymät vaikuttavat kuitenkin melko positiivisilta. Niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin talous kasvaa ja työttömien määrä vähenee. Euroopan keskuspankin EKP:n lausunnoista voi päätellä, että nopeaa korkotason nousua ei ole näköpiirissä. Yhdysvaltojen talous- ja korkoympäristön kehityssuuntaa ja -vauhtia on vaikeampi ennustaa. Suuri vaikutus on sillä, asettuuko poliittinen päätöksentekoympäristö uomiinsa sekavan alkuvuoden jälkeen.


Osuuskunta PPO:n toiminta-alueella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla taloudellisen aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Tämä antaa hyvän perustan alueellisen sijoitussalkun kasvattamiseen edelleen. Strategian mukaan tavoitteena on alueellisten sijoitusten painoarvon nostaminen noin 25 %:iin konsernin varallisuudesta vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja tarvittaessa toimitusjohtaja Kati Peltomaa p. 044 7291 220

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle