Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan säännöt

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan säännöt

 

1 Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki.

 

2 Toimiala
Osuuskunta harjoittaa sijoitustoimintaa, siihen liittyvää rahoitus- ja kehitystoimintaa sekä liiketoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien omistusta ja hallinnointia sijoitustarkoituksessa. Lisäksi osuuskunnan toimialana on tuottaa jäsenilleen itse, tytäryhtiöidensä välityksellä tai muulla tavalla tietoyhteiskunnan tarvitsemia tietoliikenteen, tietotekniikan ja viestintäalan palveluita sekä muita palveluita. Osuuskunnan palveluita voivat käyttää hyväkseen myös muut kuin osuuskunnan jäsenet, mikäli hallitus ei toisin päätä.

 

3 Jäseneksi liittyminen ja äänivalta 
Osuuskunnan jäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jäsenyys ei riipu osuuskunnan palvelujen käytöstä.

Jokaisella on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi. Jäsenyys voidaan evätä ainoastaan, jos siihen on osuuskunnan toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta syystä erityistä aihetta.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Osuuskunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni riippumatta jäsenen omistamien osuuksien lukumäärästä. Jos jäsenellä oli kuitenkin 31.12.2012 kaksi tai useampia osuuskunnassa rekisteröityjä varsinaisia osuuksia, hänellä on yhä yksi ääni kutakin tuollaista varsinaista osuutta kohti. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa. Mikäli tällainen jäsen luovuttaa edellä tarkoitettuja varsinaisia osuuksia siirronsaajalle tai osuus siirtyy muuten kenelle tahansa, sanotut äänioikeudet eivät siirry ja luovuttajan äänioikeus pienenee vastaavasti.

 

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen, osuuden siirtäminen ja osuuskunnan kuittausoikeus
Jäsenyyttä ei voida luovuttaa toiselle. Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuusmaksunsa toiselle, on tällä sama vaikutus kuin eroilmoituksella. Jäsen voi siirtää osuusmaksunsa toiselle. Siirrosta osuuskunnalle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella on sama vaikutus kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa osuuskunnasta tai vähentävänsä osuuksiensa lukumäärää.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta täytä velvoitteitaan osuuskunnalle tai sen konserniyritykselle,

2) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle tai sen konserniyritykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii näiden etujen ja tarkoitusperien vastaisesti.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erotettu jäsen voi vaatia erottamispäätöksensä siirtämistä ratkaistavaksi osuuskunnan kokouksessa, jonka päätöstä voidaan moittia välimiesoikeudessa.

 Osuuskunnalla on oikeus kuitata eroavalle jäsenelle palautettavista maksuista jäseneltä olevat erääntyneet saatavansa.

 

5 Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja

 Hallituksen tulee hyväksyä osuuskunnan jäseneksi kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, kun kohdan 3 edellytykset täyttyvät. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Siihen saakka oikeudenomistajat voivat käyttää vainajan oikeutta yhdessä. Mikäli hallitus hyväksyy oikeudenomistajan osuuskunnan jäseneksi, hänen osuusmaksunsa katsotaan maksetuksi kohdan 6 mukaisesti. Hän saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja osuuskunnan sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

 

6 Osuudet, osuusmaksu ja niiden vaihdanta

Kullakin jäsenellä on velvollisuus ottaa yksi osuus. Osuusmaksun nimellisarvo on 120 euroa. Jäseneksi pyrkivän tulee hankkia vähintään yksi osuus (osuusmaksu) muulta taholta kuin osuuskunnalta, esimerkiksi ostamalla se markkinoilta taikka saada se perintönä, ellei hänellä jo ole omistuksessaan osuusmaksua. Sanottu osuusmaksu käytetään liittyessä suoritettavan osuusmaksun maksuksi.

Jäsen voi siirtää osuutensa ja osuusmaksunsa toiselle. Osuus voidaan siten myydä, vaihtaa, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajan oikeudesta päästä osuuskunnan jäseneksi määrätään sääntöjen kohdassa 3.

Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet eli oikeuden osuuskunnan ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen osuuskunnan purkautuessa.

 

7 Ylijäämä

Vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on vähennetty edellisten tilikausien tappio, on siirrettävä vähintään kahdeskymmenesosa vararahastoon, kunnes vararahasto on kasvanut täyteen määräänsä.

Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen osuuskunnan kokous voi päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän jakamisesta osuuksille, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän. Yhden tilikauden aikana voidaan päättää jakaa enintään edellisen tilikauden aikana syntynyt jakokelpoinen ylijäämä.

Ylijäämä voidaan päättää jaettavan korkona edellisen tilikauden loppuun mennessä maksetulle osuusmaksulle.

Edellä tarkoitetun koronmaksupäätöksen jälkeen tai koron sijasta ylijäämää voidaan päättää jakaa jäsenille edellä mainituin rajoituksin sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan ja/tai sen konserniyrityksen palveluita. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Suoritettavaa maksua voidaan käyttää osuuskunnan vastasaatavien maksamiseen.

 

8 Osuusmaksun nopeutettu palautus

Jäsen voi saada osuusmaksun palautettua palautusperusteen syntyhetkeen perustuvassa aikajärjestyksessä jakokelpoisen ylijäämän rajoissa 60 päivän kuluessa jäsenyyden päätyttyä, mikäli hallitus niin päättää taikka on valtuuttanut jonkun osuuskunnan henkilökuntaan kuuluvan niin toimimaan. Palautus maksetaan jäsenen erotessaan ilmoittamalle tilille taikka muulla sopivalla tavalla. Kunkin tilinpäätöksen perusteella nopeutetusti palautettavien osuusmaksujen enimmäismäärä on 10 prosenttia tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta.

 

9 Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, hallintoneuvosto kehottaa hallitusta sen järjestämään tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla paikkakunnalla. Osuuskunnan toimialueella tarkoitetaan näissä säännöissä niitä Suomessa sijaitsevia kuntia, joiden alueella asuu vakinaisena vähintään 200 osuuskunnan jäsentä. Äänimääristä on määrätty edellä kohdassa 3.

Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla tämän puoliso. Luonnollinen henkilö voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhteisöä tai -säätiötä. Jäsenenä oleva luonnollinen henkilö voi käyttää omien osuuksiensa lisäksi valtakirjalla vain puolisonsa tai yhden jäsenyhteisön tai -säätiön äänivaltaa.

Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;

2) Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;

3) Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto;

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä mahdollisen konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta;

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta;

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteestä, johon vahvistettu tappio antaa aihetta;

7) Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi;

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;

9) Valitaan ensisijaisesti yksi tilintarkastusyhteisö tai toissijaisesti kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, sille ei tarvitse valita varatilintarkastajaa;

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään 10 päivää ennen viimeistä kokoukseen ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, hallituksen määräämässä sanomalehdessä sekä osuuskunnan verkkosivuilla, paitsi milloin kutsu on osuuskuntalain mukaan toimitettava toisin. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Jäsenen on ilmoittauduttava osuuskunnan kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

 

11 Hallintoneuvosto ja sen kokoukset

Hallintoneuvostoon kuuluu kolmekymmentä (30) jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää hänet valinneesta varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta kolmanteen varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen. Jokaisesta Suomessa sijaitsevasta kunnasta, jonka alueella asuu vakinaisena vähintään 200 osuuskunnan jäsentä, valitaan yksi jäsen. Loput jäsenet valitaan edellä mainittujen kuntien jäsenmäärien suhteessa.

Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes vuorottain. Hallintoneuvostoon voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. Valittava henkilö ei valintahetkellä saa olla täyttänyt 68 vuotta. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei voi olla hallintoneuvoston jäsen. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai hallintoneuvoston jäsen, hallitus taikka toimitusjohtaja sitä pyytää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei kaikille hallintoneuvoston jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdollista.

Hallintoneuvoston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolijoista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys suoritetaan avoimesta, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii.

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset. Hallituksen jäsenillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta kokouksissa.

 

12 Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on

1) valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa sekä sitä, että osuuskunnan asioita hoidetaan lain, sen sääntöjen ja osuuskunnan edun mukaisesti ja valvoa osuuskunnan kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa;

2) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkansa sekä määrätä, kuka toimii toimitusjohtajan varahenkilönä hänen ollessaan estyneenä;

3) valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa sekä matka- ja ansionmenetyskorvausten perusteet;

4) vahvistaa hallituksen ehdotus seuraavan vuoden taloussuunnitelmaksi;

5) päättää osuuskunnan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta sekä antaa hallitukselle ohjeita, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;

6) tarkastaa hallituksen tilinpäätös ja antaa se, oma lausunto, tilintarkastajien kertomus ja mahdollisesti vaaditut selitykset osuuskunnan kokoukselle;

7) käsitellä hallituksen selonteko osuuskunnan toiminnasta tilikauden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta;

8) nimetä osuuskunnan edustajat tytäryritysten kokouksiin.

 

13 Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, jonka on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen muodostavat hallintoneuvoston toimikaudeksi kerrallaan valitsemat 4-6 jäsentä, joista yhtenä jäsenenä voi toimia jäljempänä mainittu asiantuntijajäsen. Hallituksen toimikausi kestää varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta.

Osuuskunnan palveluksessa oleva ei voi olla hallituksen jäsen. Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta.

Hallitukseen voidaan valita nimitysvaliokunnan perustellusta esityksestä yksi asiantuntijajäsen. Asiantuntijajäsenen ei tarvitse täyttää edellä mainittuja hallituksen jäseneen kohdistettuja vaatimuksia. Tällaisen henkilön hallitukseen valitsemiseen tulee olla osuuskunnan etuun liittyvä peruste.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Asiaa ei saa kuitenkaan ottaa käsiteltäväksi, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdollista.

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus voi myös tehdä päätöksiä pitämättä kokousta, siten kuin osuuskuntalaissa säädetään. Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) Päättää osuuskunnan organisaation olennaisesta muuttamisesta;

2) Ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavan henkilökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa;

3) Päättää osuuskunnan suhteista muihin yhteisöihin;

4) Päättää velan ottamisesta sekä takaussitoumusten ja muiden vakuuksien antamisesta sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta;

5) Antaa prokuraoikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen;

6) Valmistelee hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat;

7) Kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan;

8) Päättää osuuskunnan tarjoamista palveluista ja toimitusehdoista sekä palvelumaksuista tai niiden hinnoitteluperusteista;

9) Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

 

14 Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja. Hänen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hänen tehtävänään on hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

15 Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustavat toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Oikeus edustaa osuuskuntaa voidaan antaa tarpeen mukaan siten, että edustamiseen oikeutetut edustavat osuuskuntaa kaksi yhdessä.

 

16 Tilikausi, tilintarkastus

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös- ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä ennen maaliskuun loppua ja viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien tulee vähintään kahta viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta antaa hallintoneuvostolle osuuskunnan kokoukselle osoitettu, kirjallinen kertomuksensa toimittamastaan osuuskunnan ja mahdollisen konsernin tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta.

 

17 Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, jaetaan omaisuuden säästö jäsenten kesken osuuksien lukumäärän perusteella.

 

18 Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallintoneuvoston, hallituksen tai niiden jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, tilintarkastajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osuuskuntalaissa ja välimiesmenettelyssä annetussa laissa säädetään. Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää tässä asemassa asian vireille tullessa.

 

19 Sääntöjen muuttaminen

Osuuskunnan kokous voi muuttaa näitä sääntöjä siten kuin osuuskuntalaissa säädetään.

 

20 Yleismääräys

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

Säännöt on hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 25.4.2018 ja merkitty Kaupparekisteriin 2.7.2018.