Ylimääräinen osuuskuntakokous 13.2.2023.

 

Katso tiedot

osuudet ja omistajat

Osuudet

Arvo Sijoitusosuuskunnan omistus perustuu osuusjärjestelmään. Osuuskunta luopui paperisista osuustodistuksista jo 2000-luvun alussa. Kaikki jäsenyyteen ja omistuksiin liittyvät tiedot löytyvät osuuskunnan sähköisestä jäsenrekisteristä. Osuusrekisteriotteen omistuksestaan jäsen saa olemalla yhteydessä osuuskunnan asiakaspalveluun.Jasenet ja osuudet2

Omistajat

Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 23 949 jäsentä, joilla on yhteensä 82 053 osuutta (12/2022). Kullakin jäsenellä on velvollisuus ottaa yksi osuus. Osuuskunnassa on vain yhdenlaisia osuuksia ja kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet. Kaksikymmentä suurinta osuuksien haltijaa käy ilmi alla olevasta luettelosta (12/2022).

TOP20 netti5

Osuuksien käsittely ennen ja nyt

Aiemmin osuuskunnan jäsenyys on edellyttänyt ICT- pitkäaikaispalvelun, tavallisimmin lankapuhelin- tai laajakaistaliittymän, aktiivista käyttöä. Jos palveluja on ollut jäsenen käytössä useampia, niihin on voitu liittää useampia osuuksia. Nämä lisäpalveluihin liitetyt osuudet ovat vapaaehtoisia osuuksia. Jos jäsen on lopettanut palvelukäytön, aktiivinen osuus on voitu laittaa ”hyllylle” lisäosuutena odottamaan mahdollista uuden palvelun käyttöön ottoa. Vuonna 2013 osuuskunta on myynyt ICT-liiketoimintonsa Elisa Oyj:lle ja keskittynyt itse sijoitus- ja kehitystoimintaan. Tässä yhteydessä kaikki varsinaiset ja vapaaehtoiset osuudet ovat säilyneet voimassa. Lisäosuuksien määrä on alennettu nollaan. Vuonna 2015 on rekisteröity uudet säännöt, joiden myötä osuuskunnassa on vain yhdenlaisia osuuksia. Alla oleva kaavio kuvaa erilajisten osuuksien käsittelyä ennen ja nyt.

osuuksien kasittely ennen ja nyt

 

Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenrekisterin hoitamisessa huomioidaan tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen määräykset. Tietosuojaseloste on nähtävissä täällä. Jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu täyttämällä ja palauttamalla oheinen Lomake henkilötietojen tarkastusoikeudesta

Osuuden siirto

Jäsen voi siirtää osuutensa (osuusmaksun) toiselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, se merkitsee samalla osuuskunnan jäsenyydestä eroamista. Osuus voidaan myydä, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajan tulee tässä yhteydessä hakea osuuskunnan jäsenyyttä, ellei hän jo entuudestaan ole Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsen.

Hallitus voi hyväksyä osuuskunnan jäseneksi kuolleen jäsenen oikeudenomistajan, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä Arvo Sijoitusosuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli hallitus hyväksyy kuolinpesän osakkaan osuuskunnan jäseneksi, hänellä on oikeus lukea osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Hän saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja osuuskunnan sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Taloudelliset oikeudet tarkoittavat oikeutta Arvo Sijoitusosuuskunnan ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen.

Siirrettäessä kuolinpesän osuuksia tulee uuden omistajan täyttää osuudensiirto-/jäsenhakemus. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

  1. Kopio perukirjasta
  2. Kuolinpesän osakkaiden valtakirjat osuuksien siirtämiseksi tai vaihtoehtoisesti kaikki osakkaat allekirjoittavat siirtohakemuksen
  3. Mahdollinen testamentti ja sen hyväksymisilmoitukset
  4. Mahdolliset kuolinpesäkohtaiset lisäselvitykset
  5. Kuolinpesän hallussa mahdollisesti oleva alkuperäinen paperinen osuustodistus

Perinnönjakosopimuksella tehtävä siirto edellyttää siirtohakemuksen liitteeksi kopion allekirjoitetusta perinnönjakosopimuksesta ja mahdollisista valtakirjoista.

Lahjakirjalla tehtävä siirto edellyttää siirtohakemuksen liitteeksi kopion allekirjoitetusta lahjakirjasta.

Yksityisten tahojen välisellä kaupalla tehtävä siirto edellyttää siirtohakemuksen liitteeksi kopion allekirjoitetusta kauppakirjasta ja kuittikopion varainsiirtoveron maksamisesta.

   

Osuudensiirtolomake

Lataa osuudensiirto-/jäsenhakemus tästä

Täytä hakemus koneella, tulosta se A4-kokoisena, allekirjoita ja palauta osoitteella Arvo Sijoitusosuuskunta, Asiakaspalvelu, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@arvosijoitus.fi.

 

Osuuden osto ja myynti

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksien kauppapaikkana toiminut Privanet Securities Oy tiedotti 15.6.2021 sulkevansa toistaiseksi listaamattomien arvopapereiden kauppapaikkansa. Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus on ollut yksi lukuisista kauppapaikalla vaihdettavista arvopapereista.

Arvon hallitus selvittää aktiivisesti muita mahdollisia väyliä helpottaakseen kaupankäyntiä Arvon osuudella.  

 

Osuuden irtisanominen

Osuuden irtisanominen ilmoitetaan aina kirjallisesti ja osuudenomistajan tulee allekirjoittaa irtisanomisilmoitus. Irtisanomisen voi lähettää postitse osoitteeseen Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska. Osuusmaksun palautusta varten osuuskunta tarvitsee osuudenomistajan nimen, osoitteen, yksilöintitiedon (henkilö- tai y-tunnus) ja pankkitilin numeron.

Arvo Sijoitusosuuskunta maksaa irtisanotun osuuden osuusmaksun eli 120 eur/osuus osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Osuusmaksun palautuksessa toteutetaan osuuskuntalain mahdollistamaa nopeutettua osuusmaksun palautusta.

 

Äänioikeus osuuskunnan kokouksessa

Kuhunkin osuuteen liittyy yksi ääni. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa.

 

 

Lue tästä viimeisin julkaisu:

Aikaisemmin ilmestyneitä. Klikkaa ja lue!

Katso kaikki

ARVO WEB 2022 vuosikertomus 2021 banner

Aikaisemmat vuosikertomukset

Katso kaikki

kysymyksia ja vastauksia

Kaupankäynti osuuksilla

🡢 Voiko kauppoja tehdä osuuskunnan toimistolla?

Kauppoja ei voi tehdä osuuskunnan toimistolla, sillä osuuskunnalla ei ole Finanssivalvonnan edellyttämää sijoituspalveluyhtiön toimilupaa.

 

Perikuntien osuudensiirto- ja  jäsenhakemuksia otetaan edelleen vastaan osuuskunnan toimistolla. Sama koskee lahjoituksia esimerkiksi sukulaisille tai muita osuuksien siirtoja, joissa osapuolet ovat jo valmiiksi toistensa tiedossa.

🡢 Miten osuuksilla voi käydä kauppaa?

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksien julkisena markkinapaikkana toiminut Privanet Securities Oy tiedotti 15.6.2021 sulkevansa toistaiseksi listaamattomien arvopapereiden markkinapaikkansa. Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus on ollut yksi lukuisista kauppapaikalla vaihdettavista arvopapereista.

 

Arvon hallitus selvittää aktiivisesti muita mahdollisia väyliä helpottaakseen kaupankäyntiä Arvon osuudella. Vaikuttaa siltä, että mikään toimija ei ole paikkaamassa Privanetin kauppapaikan poistumisen jättämää tyhjiötä ainakaan lähitulevaisuudessa.

 

Tällä hetkellä osuuksien vaihdanta on mahdollista niissä tilanteissa, joissa siirron molemmat osapuolet ovat tiedossa. Tällaisia mm. yksityisten välisiin kauppoihin, lahjoituksiin ja perikuntasiirtoihin liittyviä osuudensiirto ja -jäsenhakemuksia otetaan vastaan osuuskunnan toimistolla. 

 

Lataa osuudensiirto-/ jäsenhakemus tästä

🡢 Meneekö osuuden myyntivoitosta vero?

Osuuksien myyntivoitot verotetaan pääomatulona. Veroa menee pääsääntöisesti 30 % myyntivoitosta. Jäsenen tulee ilmoittaa saamansa myyntivoitot luovutusvuoden veroilmoituksessa. Kukin osuudenomistaja vastaa oman verotuksensa oikeellisuudesta.

 

Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään osuuden hankintameno. Hankintamenona jäsen saa käyttää valintansa mukaan joko osuuden todellista hankintahintaa tai hankintameno-olettamaa, joka on 20 % tai 40 % myyntihinnasta. Hankintameno-olettama on 20 % alle 10 vuotta omistetuille osuuksille ja 40 % yli 10 vuotta omistetuille osuuksille.

 

Jos jäsen käyttää hankintamenona todellista hankintahintaa, myös myynnistä aiheutuneet kulut saadaan vähentää. Hankintameno-olettamaa käytettäessä kuluja ei saa erikseen vähentää.

 

Jäsen on alunperin maksanut varsinaisesta osuudesta osuusmaksuna 100 tai 120 euroa. Lisäksi monet ovat saaneet vuoden 2011 rahastoannissa kaksi varsinaista osuutta ilmaiseksi. Tällaisessa maksuttomassa annissa alkuperäisen osuuden hinta jakaantuu myös uusille osuuksille. Jos jäsen myy kolme osuutta (yhdestä maksettu 120 euroa, kaksi muuta saatu ilmaiseksi) pidetään kunkin osuuden todellisena hankintahintana 40 euroa.

 

Vuoden 2011 rahastoannissa saadut osuudet katsotaan omistetuksi yhtä kauan kuin niiden merkinnän perusteena ollut alkuperäinen osuus. Jos siis alkuperäinen osuus on hankittu yli 10 vuotta sitten, myös antiosuuksia myydessä voi käyttää 40 % hankintameno-olettamaa.

 

Pienet luovutusvoitot on erikseen säädetty verovapaiksi ja pienet luovutustappiot vähennyskelvottomiksi. Luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappio on vähennyskelvoton, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.

 

Osuuksien myyntivoiton verotuksesta löytyy lisätietoa verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi

🡢 Tarvitaanko osuuden kaupassa paperinen osuustodistus?

Osuuskunta luopui paperisista osuustodistuksista jo 2000-luvun alussa. Kaikki jäsenyyteen ja omistuksiin liittyvät tiedot löytyvät osuuskunnan sähköisestä jäsenrekisteristä. Osuusrekisteriotteen omistuksestaan jäsen saa kirjautumalla Jäsenen omille sivuille tai olemalla yhteydessä osuuskunnan asiakaspalveluun.

🡢 Mikä on osuuden käypä arvo?

Osuuden käypä arvo ja sen määräytyminen on selitetty oheisessa linkitetyssä uutisessa. Klikkaa ja lue: Osuuden käyvän arvon määräytyminen (uutinen 30.11.2021)

Osuuskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen

🡢 Voiko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia hankkia tällä hetkellä?

Kuka tahansa voi liittyä osuuskunnan jäseneksi hankkimalla yhden tai useampia osuuksia nykyiseltä jäseneltä.

 

Osuuden hankkiminen on samalla päätös Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenyyden hakemisesta. Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jokaisella on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi. Jäsenyys voidaan evätä ainoastaan, jos siihen on osuuskunnan toiminnan tai laajuuden tai muusta syystä erityistä aihetta.

🡢 Voiko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia siirtää?

Jäsen voi siirtää osuutensa (osuusmaksun) toiselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, se merkitsee samalla osuuskunnan jäsenyydestä eroamista. Osuus voidaan myydä, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajan tulee tässä yhteydessä hakea osuuskunnan jäsenyyttä ellei hän jo entuudestaan ole Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsen.

🡢 Miten kuolinpesän osuus siirretään?

Uusi omistaja täyttää osuudensiirto-/jäsenhakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

- Kopio perukirjasta
- Kuolinpesän osakkaiden valtakirjat osuuksien siirtämiseksi tai vaihtoehtoisesti kaikki osakkaat allekirjoittavat siirtohakemuksen
- Mahdollinen testamentti ja sen hyväksymisilmoitukset
- Mahdolliset kuolinpesäkohtaiset lisäselvitykset
- Kuolinpesän hallussa mahdollisesti oleva alkuperäinen paperinen osuustodistus

 

Perinnönjakokirjalla tehtävä siirto edellyttää siirtohakemuksen liitteeksi kopion allekirjoitetusta perinnönjakokirjasta ja mahdollisista valtakirjoista. 

🡢 Voiko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia lahjoittaa?

Kyllä voi. Lahjansaaja täyttää osuudensiirto-/jäsenhakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kopio vapaamuotoisesta lahjakirjasta, jonka allekirjoittavat sekä lahjanantaja että lahjansaaja.

 

Voit ladata lahjakirjamallin tästä.

 

Arvo Sijoitusosuuskunta ei vastaa lahjakirjamallin oikeellisuudesta lahjoitustilanteessa eikä miltään osin lahjoitukseen liittyvistä lahjaveroseuraamuksia tai lahjaveroilmoituksen laatimisesta. Tietoja lahjoituksen verotuksesta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta löytyy verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi 

🡢 Ilmoitetaanko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuudet perukirjassa?

Osuudet tulee ilmoittaa perukirjassa. Koska osuuskunnan osuudet ovat vaihdannan kohteena, arvostus perukirjassa tapahtuu kuolinajankohdan vertailukauppojen osoittamaan käypään arvoon. Yhden osuuden nimellisarvo on 120 euroa.

🡢 Onko kuolinpesän jäämistöstä löytynyt Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan osuustodistus vuodelta 1962 vielä voimassa?

Kuolinpesä voi tarkistaa osuuden voimassaolon osuuskunnan asiakaspalvelusta sähköpostitse asiakaspalvelu@arvosijoitus.fi tai puhelimitse 010 277 4400. Vuoteen 2001 saakka jäsenelle lähetettiin paperinen osuustodistus tämän omistamasta osuudesta. Sittemmin paperisista osuustodistuksista on luovuttu. Nykyään tiedot löytyvät osuuskunnan sähköisestä jäsenrekisteristä.

🡢 Miten osuuden irtisanominen tapahtuu?

Osuuden irtisanominen ilmoitetaan aina kirjallisesti. Osuusmaksun palautusta varten osuuskunta tarvitsee osuudenomistajan nimen, osoitteen, yksilöintitiedon (hetu tai y-tunnus) ja pankkitilin numeron. Allekirjoitettu irtisanomisilmoitus postitetaan osoitteeseen Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska. Osuusmaksun palautuksessa toteutetaan osuuskuntalain mahdollistamaa nopeutettua osuusmaksun palautusta.

 

Osuuskunta palauttaa irtisanotun osuuden osuusmaksun eli 120 eur/osuus osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Osuusmaksun palauttamisen jälkeen osuus mitätöityy.

Osuuskoron määräytyminen

🡢 Kuka on oikeutettu osuuskorkoon ja milloin se maksetaan?

Vuoden 2021 tuloksesta maksetaan osuuskorkoa 50 euroa osuudelta. Osuuskoron täsmäytyspäivä on 25.5.2022 eli tähän mennessä osuusrekisteriin merkityt osuudenomistajat ovat oikeutettuja osuuskorkoon tilikaudelta 2021. Osuuskoron maksupäivä on 9.6.2022.

 

Jos pankkitilin numero on muuttunut, on uusi tilinumero ilmoitettava osuuskunnalle joko kirjallisesti kotisivuilta tulostettavalla lomakkeella tai tunnistautumalla sähköisesti Jäsenen omilla sivuilla. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tilitiedot ovat säilyneet ennallaan. 

🡢 Meneekö osuuskunnan maksamasta osuuspääoman korosta vero?

Osuuskunnan maksama osuuskorko on henkilöjäsenelle 25 % osalta veronalaista pääomatuloa ja lopun 75 % osalta verovapaata tuloa 5 000 euroon saakka. Kokonaissumman veroprosentiksi tulee näin 7,5 %, kun verotettavan osan verokanta on 30 %. 

5 000 euron ylittävältä osalta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

 

Ensimmäisen kerran vero pidätetään vuonna 2015 päätetystä korosta. Aiempien vuosien koroista ei pidätetä veroa. Osuuskunta ilmoittaa verottajalle tiedon maksetusta osuuspääoman korosta ja siitä pidätetystä verosta.

 

Osuuskunnan maksama osuuskorko on yhteisöjäsenille pääsääntöisesti verovapaata tuloa.

 

🡢 Millaista tuottoa osuuksille odotetaan maksettavan jatkossa?

Hallitus on vahvistanut osuuskunnalle voitonjakopolitiikan, jonka mukaisesti tavoitteena on palauttaa 60–80 % vuosituloksesta jäsenille. Tämä on hyvin kilpailukykyinen voitonjakotaso muihin vastaaviin sijoituksiin nähden.

🡢 Miksi maksettu korko ei näy tilillä?

Korkoa ei voida maksaa, jos osuuskunnan jäsenrekisterissä olevat jäsentiedot ovat puutteelliset. Esimerkiksi pankkitilin numero tai henkilö-/y-tunnus puuttuu. Omat tiedot voi tarkistaa ja päivittää osuuskunnan kotisivuilta Jäsenen omien sivujen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

🡢 Voiko koron saada takautuvasti?

Kyllä voi, osuuspääoman korot vanhenevat viidessä vuodessa maksupäivästä.

🡢 Kenelle annetaan vanhentuneet korot?

Vanhentuneet nostamattomat korot kuuluvat osuuskunnalle ja ne voidaan palauttaa vapaaseen omaan pääomaan (edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille).

🡢 Vuonna 1977 ostetun lankaliittymän hinta oli tuhansia markkoja. Nyt arvo on 120 euroa. Mihin raha on vuosien kuluessa kadonnut?

Vuonna 1977 lankaliittymän hinta sisälsi liittymismaksun, asennusmaksun ja osuusmaksun (tuolloin 400 mk). Jäsenen erotessa osuuskunnan velvollisuus on palauttaa jäsenelle ainoastaan osuusmaksu (120 eur). Liittymismaksu ja asennusmaksu eivät ole kadonneet vuosien aikana mihinkään, vaan ne käytettiin jo liittymishetkellä asiakkaan kiinteistöön/kotiin toimitetun verkon rakentamiseen ja lankaliittymän asennukseen.

Osuuskuntakokoukseen osallistuminen

🡢 Pitääkö osuuskuntakokoukseen ilmoittautua?

Ainoastaan kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittautuneet jäsenet voivat osallistua osuuskuntakokoukseen. Ilmoittautumisajan puitteissa on myös kerrottava mahdollisen edustajan tai avustajan käyttämisestä.

🡢 Jos henkilö on saanut yritykseltä valtakirjan, tekeekö ilmoittautumisen yritys vai valtuutettu?

Kumpi vaan voi ilmoittautua toimittamalla valtakirjan osuuskunnalle. Olennaista on, että ilmoittautumisesta käy ilmi, mitä yritystä ilmoittautuminen koskee ja kuka tätä yritystä edustaa.

🡢 Miksi valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen osuuskuntakokousta?

Osuuskuntakokouksen järjestelyjen kannalta on käytännössä mahdotonta vastaanottaa kaikkia tai edes suurinta osaa valtakirjoista vain hetki ennen kokousta. Ilmoittautuneet jäsenet, edustajat ja avustajat syötetään järjestelmään manuaalisesti. Vasta tämän jälkeen saadaan tulostettua äänestysliput, jotka niputetaan etukäteen ja jaetaan ilmoittautuneille kokoukseen saapuessa. Yksittäisiä valtakirjaedustajia voidaan toki syöttää järjestelmään vielä ennen kokouksen alkua ja tulostaa heille äänestysliput paikan päällä. Suurin osa kokousjärjestelyistä tulee kuitenkin olla tehtynä hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua kokouksen sujuvuuden varmistamiseksi.

🡢 Osuuskuntakokouksessa äänestyslippujen jakaminen on jaettu eri jonoihin aakkosien mukaan. Valitaanko jono oman nimen vai yrityksen nimen perusteella, jos osallistujalla on yrityksen valtakirja?

Jono valitaan aina oman sukunimen mukaisesti. Näin henkilö saa kaikki hänelle kuuluvat äänestysliput samalla kertaa.

Sijoitusomaisuuden hoitaminen

🡢 Mikä on Arvo Sijoitusosuuskunnan varallisuusarvo nyt ja miten se muuttuu?

Arvo Sijoitusosuuskunnan kokonaisvarallisuuden arvostaminen kullakin hetkellä edellyttää arvoanalyysin laatimista. Osuuskunta omistaa myös noteeraamattomien yhtiöiden osakkeita, joille ei suoraan löydy arvoa pörssilistoilta.

Tilinpäätöksessä 2021 konsernin sijoitusomaisuuden käypä arvo oli noin 126,5 miljoonaa euroa. Varallisuusarvo vaihtelee toteutuneiden sijoitusomaisuuden ostojen, myyntien ja tuottojen mukaan sekä mm. osuuskoron maksamisen myötä.

Lisäksi analyysitalo Inderes seuraa Arvon osuuden kehitystä ja päivittää näkemystään kaksi kertaa vuodessa. Omistajille ja sijoittajille Inderesin raportti tarjoaa ulkopuolisen ja riippumattoman näkemyksen Arvon osuuden käyvästä arvosta.

🡢 Mihin Arvo Sijoitusosuuskunnnan varat on sijoitettuna?

Osuuskunnalla on kolme erilaista sijoitussalkkua: finanssisijoitukset, alueelliset sijoitukset ja valtakunnalliset sijoitukset.

 

Tällä hetkellä suurin osa varallisuudesta on vielä finanssisijoituksissa eli tehokkaasti hajautetussa pörssiosakkeiden, erilaisten korkoinstrumenttien ja vaihtoehtoisten finanssisijoitusten muodostamassa salkussa.

 

Alueellisten sijoitusten osuutta kasvatetaan koko ajan, toki huolellisesti harkiten. Alueelliset sijoitukset voivat pitää sisällään laina- ja osakesijoituksia suuruudeltaan 100 000 -5 miljoonaa euroa. Kohtuullisen tuoton ohella näillä sijoituksilla tavoitellaan alueen elinvoiman vahvistamista etenkin työllisyysvaikutusten kautta.

🡢 Mistä osuuskunnalle tulee liikevaihtoa ja tuloa, mitä sijoittaminen käytännössä on?

Sijoittamisessa osuuskunnan varoja investoidaan kohteisiin, joiden odotetaan tuottavan mahdollisimman hyvin ottaen kuitenkin huomioon riskienhallinnan näkökulman ja aluevaikuttamisen tavoitteet. Osuuskunnan sijoitustoimintaa on aina ohjannut ammattimainen sijoituspolitiikka ja nykytilanteessa sijoituspolitiikkaa on vain laajennettu vastaamaan osuuskunnan sijoitustavoitteita.

 

Liikevaihto muodostuu aina myynnistä ja sijoitustoiminnassa omaisuuden myynti ei tietenkään ole itseisarvo. Päinvastoin, sijoituksia myydään harkiten ja myynnit ajoitetaan siten, että niistä realisoituu mahdollisimman suuri tuotto. Siksi osuuskunnan liikevaihto voi vaihdella paljonkin eri vuosina. Tulosta osuuskunnalle muodostuu myyntivoittojen lisäksi omistettujen sijoitusten osinko- ja korkotuotoista

🡢 Miten osuuskunta vaikuttaa alueella jatkossa?

Arvo Sijoitusosuuskunnan on jatkossakin hyvin merkittävä rooli aluevaikuttajana. Tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa tukemalla sille luontaista yritystoimintaa sekä palvelemalla jäseniä sijoittamalla hyödyllisiin alueellisiin hankkeisiin. Tämä tukee alueen kilpailukykyä, työllisyyttä ja verotulojen kertymää. Jatkuvasti arvioitavana on useita kiinnostavia alueellisia sijoituskohteita.

lomakkeet