osuudet ja omistajat

Osuudet

Arvo Sijoitusosuuskunnan omistus perustuu osuusjärjestelmään. Osuuskunta luopui paperisista osuustodistuksista jo 2000-luvun alussa. Helmikuussa 2023 toteutettiin maksuton osuusanti, jossa osuuksien lukumäärä kymmenkertaistui. Arvon osuudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään osuuskunnan listautumisen yhteydessä kesällä 2023. Osuusrekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy.Osuuksien käsittely ennen ja nyt

Aiemmin osuuskunnan jäsenyys on edellyttänyt ICT- pitkäaikaispalvelun, tavallisimmin lankapuhelin- tai laajakaistaliittymän, aktiivista käyttöä. Jos palveluja on ollut jäsenen käytössä useampia, niihin on voitu liittää useampia osuuksia. Nämä lisäpalveluihin liitetyt osuudet ovat vapaaehtoisia osuuksia. Jos jäsen on lopettanut palvelukäytön, aktiivinen osuus on voitu laittaa ”hyllylle” lisäosuutena odottamaan mahdollista uuden palvelun käyttöön ottoa. Vuonna 2013 osuuskunta on myynyt ICT-liiketoimintonsa Elisa Oyj:lle ja keskittynyt itse sijoitus- ja kehitystoimintaan. Tässä yhteydessä kaikki varsinaiset ja vapaaehtoiset osuudet ovat säilyneet voimassa. Lisäosuuksien määrä on alennettu nollaan. Vuonna 2015 on rekisteröity uudet säännöt, joiden myötä osuuskunnassa on vain yhdenlaisia osuuksia. Alla oleva kaavio kuvaa erilajisten osuuksien käsittelyä ennen ja nyt.

OSUUDET

 

 

Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenrekisterin hoitamisessa huomioidaan tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen määräykset. Tietosuojaseloste on nähtävissä täällä. Jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu täyttämällä ja palauttamalla oheinen Lomake henkilötietojen tarkastusoikeudesta

Osuuden siirto

Jäsen voi siirtää osuutensa (osuusmaksun) toiselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, se merkitsee samalla osuuskunnan jäsenyydestä eroamista. Osuus voidaan myydä, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajasta tulee tässä yhteydessä Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsen.

Siirronsaajalla tulee olla henkilökohtainen arvo-osuustili. Jos sekä osuuden luovuttajalla että siirronsaajalla on arvo-osuustili valmiina, siirto toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä luovuttajan pankin toimesta.

Jos kuolinpesän osuudet siirretään kuolinpesän osakkaalle, hänellä on oikeus lukea osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Hän saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja osuuskunnan sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Taloudelliset oikeudet tarkoittavat oikeutta Arvo Sijoitusosuuskunnan ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen.

Siirrettäessä kuolinpesän osuuksia tulee uuden omistajan täyttää osuudensiirtoilmoitus. Ilmoituksen liitteeksi tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

  1. Kopio perukirjasta liitteineen
  2. Osittainen perinnönjakosopimus (kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittamana)

Lisäksi kuolinpesän siirrossa toimitetaan mahdollinen testamentti ja sen hyväksymisilmoitukset, mahdolliset kuolinpesäkohtaiset lisäselvitykset ja kuolinpesän hallussa mahdollisesti oleva alkuperäinen, paperinen osuustodistus.

Lahjakirjalla tehtävä siirto edellyttää osuudensiirtoilmoituksen liitteeksi kopion allekirjoitetusta lahjakirjasta.

Kauppakirjalla tehtävä siirto edellyttää osuudensiirtoilmoituksen liitteeksi kopion allekirjoitetusta kauppakirjasta ja kuittikopion varainsiirtoveron maksamisesta.

 

   

Osuudensiirtolomake

Lataa osuudensiirtoilmoitus tästä

Täytä hakemus koneella, tulosta se A4-kokoisena, allekirjoita ja palauta osoitteella Arvo Sijoitusosuuskunta, Asiakaspalvelu, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@arvosijoitus.fi.

 

Osuuden osto ja myynti

Arvon osuudet on listattu  Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikan Osuuskunnat -segmentille.

Jotta osuuksilla voidaan käydä kauppaa First North -markkinapaikalla, jäsenen täytyy siirtää osuutensa arvo-osuustilille joko sähköisesti Arvon nettisivuilla Jäsenen-omat-sivut tai palauttamalla Kirjaamishakemus Arvon asiakaspalveluun.

 

Osuuden irtisanominen

Osuuden irtisanominen ilmoitetaan aina kirjallisesti ja osuudenomistajan tulee allekirjoittaa irtisanomisilmoitus. Irtisanomisen voi lähettää postitse osoitteeseen Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska. Osuusmaksun palautusta varten osuuskunta tarvitsee osuudenomistajan nimen, osoitteen, yksilöintitiedon (henkilö- tai y-tunnus) ja pankkitilin numeron.

Arvo Sijoitusosuuskunta maksaa irtisanotun osuuden osuusmaksun eli 12 eur/osuus osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen saakka irtisanotun osuuden osuusmaksun palautuksen suhteen noudatetaan nopeutettua osuusmaksun palautusta. Eronneille jäsenille palautetaan irtisanottujen osuuksien osuusmaksut kuukausittain (31.3., 30.4. ja 26.5.).

Toukokuun 2023 jälkeen irtisanotun osuuden osuusmaksun palautus maksetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin jäsen erosi. Esimerkiksi jos jäsen eroaa elokuussa 2023, irtisanotun osuuden osuusmaksu palautetaan 31.12.2024.

On hyvä huomioida, että osuuden irtisanominen ei ole jäsenelle taloudellisesti järkevä ratkaisu. Osuudesta voi saada huomattavasti paremman hinnan myymällä sen.

 

Äänioikeus osuuskunnan kokouksessa

Kuhunkin osuuteen liittyy yksi ääni. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa.

 

 

Lue tästä viimeisin julkaisu:

Aikaisemmin ilmestyneitä. Klikkaa ja lue!

Katso kaikki

 

ARVO WEB vuosikertomus 2023 banner

Aikaisemmat vuosikertomukset

Katso kaikki

kysymyksia ja vastauksia

Kaupankäynti osuuksilla

🡢 Voiko kauppoja tehdä osuuskunnan toimistolla?

Kauppoja ei voi tehdä osuuskunnan toimistolla, sillä osuuskunnalla ei ole Finanssivalvonnan edellyttämään sijoituspalveluyhtiön toimilupaa.


Perikuntien osuudensiirtoilmoituksia otetaan edelleen vastaan osuuskunnan toimistolla, jos luovuttajan osuuksia ei ole vielä siirretty arvo-osuustilille. Sama koskee lahjoituksia esimerkiksi sukulaisille tai muita osuuksien siirtoja, joissa osapuolet ovat jo valmiiksi toistensa tiedossa.


Kun luovuttajan/myyjän/lahjoittajan osuudet on siirretty arvo-osuustilille, kaikki siirrot tehdään luovuttajan pankin toimesta.

🡢 Miten osuuksilla voi käydä kauppaa?

Arvon osuudet on listattu  Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikan Osuuskunnat -segmentille. Jotta osuuksilla voidaan käydä kauppaa First North -markkinapaikalla, jäsenen täytyy siirtää osuutensa arvo-osuustilille joko sähköisesti Arvon nettisivuilla Jäsenen omat sivut tai palauttamalla Kirjaamishakemus Arvon asiakaspalveluun.


Lataa Kirjaamishakemus tästä

🡢 Meneekö osuuden myyntivoitosta vero?

Osuuksien myyntivoitot verotetaan pääomatulona. Veroa menee pääsääntöisesti 30 % myyntivoitosta. Jäsenen tulee ilmoittaa saamansa myyntivoitot luovutusvuoden veroilmoituksessa. Kukin osuudenomistaja vastaa oman verotuksensa oikeellisuudesta.


Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään osuuden hankintameno. Hankintamenona jäsen saa käyttää valintansa mukaan joko osuuden todellista hankintahintaa tai hankintameno-olettamaa, joka on 20 % tai 40 % myyntihinnasta. Hankintameno-olettama on 20 % alle 10 vuotta omistetuille osuuksille ja 40 % yli 10 vuotta omistetuille osuuksille.


Jos jäsen käyttää hankintamenona todellista hankintahintaa, myös myynnistä aiheutuneet kulut saadaan vähentää. Hankintameno-olettamaa käytettäessä kuluja ei saa erikseen vähentää.


Osuuskunnassa on järjestetty vuosien varrella kaksi maksutonta antia. Vuoden 2011 maksuttomassa rahastoannissa jäsen on saanut kaksi varsinaista osuutta ilmaiseksi. Vuoden 2023 maksuttomassa osuusannissa jäsenten jo omistamien osuuskunnan osuuksien lukumäärä kymmenkertaistettiin.


Maksuttomassa annissa alkuperäisen osuuden hinta jakaantuu myös uusille osuuksille. Jos jäsen myy esimerkiksi 30 osuutta (yhdestä maksettu 120 euroa, kappalemäärä kasvanut kolmeen 2011 rahastoannissa ja kolmeenkymmeneen 2023 maksuttomassa osuusannissa) pidetään kunkin osuuden todellisena hankintahintana 4 euroa.


Maksuttomissa anneissa saadut osuudet katsotaan omistetuksi yhtä kauan kuin niiden merkinnän perusteena ollut alkuperäinen osuus. Jos siis alkuperäinen osuus on hankittu yli 10 vuotta sitten, myös antiosuuksia myydessä voi käyttää 40 % hankintameno-olettamaa.


Pienet luovutusvoitot on erikseen säädetty verovapaiksi ja pienet luovutustappiot vähennyskelvottomiksi. Luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappio on vähennyskelvoton, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.


 Osuuksien myyntivoiton verotuksesta löytyy lisätietoa verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi

🡢 Tarvitaanko osuuden kaupassa paperinen osuustodistus?

Osuuskunta luopui paperisista osuustodistuksista jo 2000-luvun alussa. Jos paperinen osuustodistus vielä kotoa löytyy, sillä on lähinnä muistoarvoa eikä sitä tarvita osuuden kaupassa.

Osuuksien kirjaaminen arvo-osuustilille

🡢 Miten arvo-osuustili avataan ja paljonko se maksaa?

Arvo-osuustilin voi avata omassa pankissa. Arvo-osuustiliin liitetään pankkitili, johon muun muassa mahdollisesti myöhemmin maksettavat osuuskunnan korot tilitetään. Tämä pankkitili voi hyvin olla jäsenen olemassa oleva pankkitili.


Yleensä arvo-osuustilin avaaminen on ilmaista. Tilinhoitajat toimivat kaupallisesti ja tarjoavat asiakkailleen arvopapereiden säilytyspalvelun lisäksi muitakin palveluita. Näiden palveluiden sisältö ja tilinhoitajien perimät palkkiot vaihtelevat palveluntarjoajittain

🡢 Onko osuudet pakko kirjata arvo-osuustilille?

Kaikki pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja osuudet säilytetään arvo-osuustileillä Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.


Jäsen ei voi käyttää osuudenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finland Oy:ssa ylläpidettävälle Arvon omistajaluettelolle. Muun muassa oikeus vastaanottaa osuuspääoman korkoa sekä oikeus osallistua tuleviin Arvon osuuskuntakokouksiin on vain niillä osuudenomistajilla, jotka ovat vaihtaneet osuutensa arvo-osuusmuotoon.

🡢 Milloin ilmoittautumisaika arvo-osuusjärjestelmään päättyy?

Varsinainen ilmoittautumisaika arvo-osuusjärjestelmään päättyy 26.5.2023.


27.5.2023 eteenpäin osuuksien vaihtaminen on mahdollista ns. jälkivaihtoaikana vielä 10 vuoden ajan.

🡢 Voiko Arvon osuudet ilmoittaa kirjattavaksi osakesäästötilille?

Osakesäästötili ei sovellu vanhojen osuuksien kirjaamiseen arvo-osuussiirtymän yhteydessä.


Uudet omistajat voivat pääsääntöisesti hankkia Arvon osuuksia osakesäästötililleen.

🡢 Miten sähköinen kirjaamishakemus tehdään Jäsenen omilla sivuilla?

Jäsenen omille sivuille kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Etusivulla on sinisellä merkitty kohta Tee hakemus. Tätä klikkaamalla avautuu Kirjaamishakemus osuuksien liittämiseksi arvo-osuusjärjestelmään. Olennaista on täydentää arvo-osuustilinnumero ja muut puuttuvat tiedot. Arvo-osuustilin numero on 35 merkkiä pitkä ja se alkaa kirjaimilla APKE. Lopuksi muista ruksia sivun alareunasta Valtuutus Nordea pankille ja klikata Lähetä hakemus.

🡢 Miksi Arvon osuudet eivät näy arvo-osuustilillä, vaikka olen lähettänyt kirjaamishakemuksen?

Osuuksien kirjaamisessa arvo-osuustilille voi olla 1-2 viikon viive. Arvo tarkistaa vastaanottamansa kirjaamishakemukset ja siirtää ne Eurocleariin yhteistyössä asiamiehensä Nordea Bank Oyj:n kanssa.

Osuuskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen

🡢 Voiko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia hankkia?

Kuka tahansa voi liittyä osuuskunnan jäseneksi hankkimalla yhden tai useampia osuuksia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla.


Osuuden hankkiminen on samalla päätös Arvo Sijoitusosuuskunnan jäseneksi liittymisestä. Erillistä jäsenhakemusta ei tarvita.


Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jokaisella, joka hankkii tai saa osuuden, on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi.

🡢 Voiko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia siirtää?

Jäsen voi siirtää osuutensa (osuusmaksun) toiselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, se merkitsee samalla osuuskunnan jäsenyydestä eroamisesta. Osuus voidaan myydä, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajasta tulee tässä yhteydessä Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsen.

🡢 Miten kuolinpesän osuus siirretään?

Uusi omistaja täyttää osuudensiirtoilmoituksen. Ilmoituksen liitteeksi tulee toimittaa kopio perukirjasta liitteineen, mahdollinen testamentti ja sen hyväksymisilmoitukset, mahdolliset kuolinpesäkohtaiset lisäselvitykset ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittama osittainen perinnönjakosopimus. Lisäksi toimitetaan kuolinpesän hallussa mahdollisesti oleva alkuperäinen, paperinen osuustodistus.

🡢 Voiko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia lahjoittaa?

Kyllä voi. Lahjansaaja täyttää osuudensiirtoilmoituksen. Ilmoituksen liitteeksi tulee toimittaa kopio vapaamuotoisesta lahjakirjasta, jonka allekirjoittavat sekä lahjanantaja että lahjansaaja.


Voit ladata lahjakirjamallin tästä.


Arvo Sijoitusosuuskunta ei vastaa lahjakirjamallin oikeellisuudesta lahjoitustilanteessa eikä miltään osin lahjoitukseen liittyvistä lahjaveroseuraamuksia tai lahjaveroilmoituksen laatimisesta. Tietoja lahjoituksen verotuksesta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta löytyy verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi 

🡢 Ilmoitetaanko Arvo Sijoitusosuuskunnan osuudet perukirjassa?

Osuudet tulee ilmoittaa perukirjassa.


Arvo Sijoitusosuuskunnan osuudet on listattu First North -markkinapaikalle, joten arvostus perukirjassa tapahtuu kuolinajankohdan arvo-osuustiliotteen osoittamaan käypään arvoon. 


Ennen pörssilistausta (20.6.2023) osuuden käypää arvoa ei voida yksiselitteisesti määritellä. Inderesin viimeisimmän raportin (22.12.2022) mukaan osuuden käypä arvo olisi 135,8 euroa/osuus. Inderesin käyvän arvon määritys ei kuitenkaan sisällä likviditeettipreemiota eikä sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavaa sijoitusyhtiöalennusta.


Viimeksi päättyneen verotuksen (2022) mukaan osuuden verotusarvo on 114,11 euroa/osuus.


Yhden osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 12 euroa/osuus.

🡢 Onko kuolinpesän jäämistöstä löytynyt Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan osuustodistus vuodelta 1962 vielä voimassa?

Kuolinpesä voi tarkistaa osuuden voimassaolon osuuskunnan asiakaspalvelusta sähköpostitse asiakaspalvelu@arvosijoitus.fi tai puhelimitse 010 277 4400. Vuoteen 2001 saakka jäsenelle lähetettiin paperinen osuustodistus tämän omistamasta osuudesta. Sittemmin paperisista osuustodistuksista on luovuttu. 

🡢 Miten osuuden irtisanominen tapahtuu?

Osuuden irtisanominen ilmoitetaan aina kirjallisesti. Osuusmaksun palautusta varten osuuskunta tarvitsee osuudenomistajan nimen, osoitteen, yksilöintitiedon (hetu tai y-tunnus) ja pankkitilin numeron. Allekirjoitettu irtisanomisilmoitus postitetaan osoitteeseen Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska.


Osuuskunta palauttaa irtisanotun osuuden osuusmaksun eli 12 euroa/osuus osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Osuuskuntalain mukaisesti osuusmaksun palautus maksetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin jäsen erosi.  Esimerkiksi jos jäsen eroaa elokuussa 2023, irtisanotun osuuden osuusmaksu palautetaan 31.12.2024. Osuusmaksun palauttamisen jälkeen osuus mitätöityy.


On hyvä huomata, että osuuden irtisanominen ei ole jäsenelle taloudellisesti järkevä ratkaisu.

Osuuskoron määräytyminen

🡢 Kuka on oikeutettu osuuskorkoon ja milloin se maksetaan?

Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon.


Osuuskoron maksupäivä on 15.4.2024. Jos osuuskorko ei näy tililläsi, niin ole yhteydessä tilinhoitajapankkiisi.

🡢 Meneekö osuuskunnan maksamasta osuuskorosta vero?

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien julkisesti noteeratuista osuuskunnista saamasta ylijäämästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Kokonaissumman veroprosentiksi tulee näin 25,5 %, kun verotettavan osan verokanta on 30 %.

🡢 Voiko koron saada takautuvasti?

Kyllä voi, osuuskorot vanhenevat kolmessa vuodessa maksupäivästä.

🡢 Kenelle annetaan vanhentuneet korot?

Vanhentuneet nostamattomat korot kuuluvat osuuskunnalle ja ne voidaan palauttaa vapaaseen omaan pääomaan (edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille).

🡢 Millaista tuottoa osuuksille odotetaan maksettavan jatkossa?

Hallitus on vahvistanut osuuskunnalle voitonjakopolitiikan, jonka mukaisesti tavoitteena on palauttaa 60–80 % vuosituloksesta jäsenille. Tämä on hyvin kilpailukykyinen voitonjakotaso muihin vastaaviin sijoituksiin nähden.

Sijoitusomaisuuden hoitaminen

🡢 Mikä on Arvo Sijoitusosuuskunnan varallisuusarvo nyt ja miten se muuttuu?

Arvo Sijoitusosuuskunnan kokonaisvarallisuuden arvostaminen kullakin hetkellä edellyttää arvoanalyysin laatimista. Osuuskunta omistaa myös noteeraamattomien yhtiöiden osakkeita, joille ei suoraan löydy arvoa pörssilistoilta.

Tilinpäätöksessä 2021 konsernin sijoitusomaisuuden käypä arvo oli noin 126,5 miljoonaa euroa. Varallisuusarvo vaihtelee toteutuneiden sijoitusomaisuuden ostojen, myyntien ja tuottojen mukaan sekä mm. osuuskoron maksamisen myötä.

Lisäksi analyysitalo Inderes seuraa Arvon osuuden kehitystä ja päivittää näkemystään kaksi kertaa vuodessa. Omistajille ja sijoittajille Inderesin raportti tarjoaa ulkopuolisen ja riippumattoman näkemyksen Arvon osuuden käyvästä arvosta.

🡢 Mihin Arvo Sijoitusosuuskunnnan varat on sijoitettuna?

Osuuskunnalla on kolme erilaista sijoitussalkkua: finanssisijoitukset, alueelliset sijoitukset ja valtakunnalliset sijoitukset.


 


Tällä hetkellä suurin osa varallisuudesta on vielä finanssisijoituksissa eli tehokkaasti hajautetussa pörssiosakkeiden, erilaisten korkoinstrumenttien ja vaihtoehtoisten finanssisijoitusten muodostamassa salkussa.


 


Alueellisten sijoitusten osuutta kasvatetaan koko ajan, toki huolellisesti harkiten. Alueelliset sijoitukset voivat pitää sisällään laina- ja osakesijoituksia suuruudeltaan 100 000 -5 miljoonaa euroa. Kohtuullisen tuoton ohella näillä sijoituksilla tavoitellaan alueen elinvoiman vahvistamista etenkin työllisyysvaikutusten kautta.

🡢 Mistä osuuskunnalle tulee liikevaihtoa ja tuloa, mitä sijoittaminen käytännössä on?

Sijoittamisessa osuuskunnan varoja investoidaan kohteisiin, joiden odotetaan tuottavan mahdollisimman hyvin ottaen kuitenkin huomioon riskienhallinnan näkökulman ja aluevaikuttamisen tavoitteet. Osuuskunnan sijoitustoimintaa on aina ohjannut ammattimainen sijoituspolitiikka ja nykytilanteessa sijoituspolitiikkaa on vain laajennettu vastaamaan osuuskunnan sijoitustavoitteita.


 


Liikevaihto muodostuu aina myynnistä ja sijoitustoiminnassa omaisuuden myynti ei tietenkään ole itseisarvo. Päinvastoin, sijoituksia myydään harkiten ja myynnit ajoitetaan siten, että niistä realisoituu mahdollisimman suuri tuotto. Siksi osuuskunnan liikevaihto voi vaihdella paljonkin eri vuosina. Tulosta osuuskunnalle muodostuu myyntivoittojen lisäksi omistettujen sijoitusten osinko- ja korkotuotoista

🡢 Miten osuuskunta vaikuttaa alueella jatkossa?

Arvo Sijoitusosuuskunnan on jatkossakin hyvin merkittävä rooli aluevaikuttajana. Tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa tukemalla sille luontaista yritystoimintaa sekä palvelemalla jäseniä sijoittamalla hyödyllisiin alueellisiin hankkeisiin. Tämä tukee alueen kilpailukykyä, työllisyyttä ja verotulojen kertymää. Jatkuvasti arvioitavana on useita kiinnostavia alueellisia sijoituskohteita.

lomakkeet