Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategia on omistaja-arvon vakaa kasvattaminen ja toimintaedellytysten luominen jäsenille ja alueen elinkeinoelämälle. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa turvaavan tuoton mahdollistavaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen vahvistamaan ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan.

Sijoitustoimintaa tarkemmalla tasolla ohjaa siis sijoituspolitiikka, joka tähtää omaisuuden arvon kasvattamiseen maltillisella riskitasolla. Tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Keskimääräinen sijoitustuotto on ollut noin 8 % vuodessa. Tällä tuottotasolla omaisuuden arvo on mahdollista kaksinkertaistaa 10 vuodessa. Sijoituspoliitiikan tiivistelmään voit tutustua tästä.

Osuuskunnalla on hallituksen vahvistama voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa 60-80 % tilikauden tuloksesta osuuspääoman korkona jäsenille. Alueellisiin hankesijoituksiin hallitus on linjannut sijoitettavan 25 % varallisuudesta vuoden 2018 loppuun mennessä. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan turvaavan tuoton ohella alueellista vaikuttavuutta.

 

Sijoitusstrategia

Sijoitustoimintaamme ohjaa hallintoneuvoston vahvistama sijoitusstrategia. Tavoitteena on omistaja-arvon vakaa kasvattaminen ja toimintaedellytysten luominen jäsenille ja alueen elinkeinoelämälle. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa turvaavan tuoton mahdollistavaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen laatimaan ja vuosittain päivitettävään ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan.

 

ARVO ELINVOIMA grafiikka

Sijoitusosuuskunnan tuoma aleellinen elinvoima vuosina 2013-2018

 

Hajautuksella vakaata vuotuista tuloa

Osuuskunnan sijoitustoiminnassa on kaksi tukijalkaa: finanssisijoitukset ja alueelliset omistukset. Finanssisijoituksilla tarkoitetaan hyvin hajautettua noteerattujen sijoitusten salkkua: pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja rahamarkkinasijoituksia. Suurin osa osuuskunnan sijoitusvarallisuudesta on juuri finanssisijoituksissa. Noin puolet finanssisijoituksista on ohjattu osakesijoituksiin ja puolet korkosijoituksiin. Finanssisijoitukset tarjoavat osinkojen ja korkotuottojen muodossa osuuskunnalle vakaata vuotuista tuloa ja mahdollistavat osaltaan osuuskoron maksun jäsenistölle.

 

Alueellisten sijoituskohteiden merkitys korostuu

Kun finanssisijoitukset mahdollistavat osuuskunnan nykytilan, alueellisten omistusten tarkoitus on puolestaan muuttaa osuuskuntaa kohti sen tavoitetilaa. Strategian mukaan tavoitteena on nostaa alueellisten omistusten paino noin 25 % osuuteen vuoden 2018 loppuun mennessä. Alueellisten sijoituskohteiden valinnassa painotetaan turvaavan tuoton ohella alueellista vaikuttavuutta.

alueelliset sijoitukset

Alueellisten sijoituskohteiden merkitys korostuu

Arvo Sijoitusosuuskunta on toteuttanut alueellisia sijoituksia useisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä kiinteistöhankkeisiin. Kun finanssisijoitukset mahdollistavat osuuskunnan nykytilan, alueellisten omistusten tarkoitus on puolestaan muuttaa osuuskuntaa kohti sen tavoitetilaa. Strategian mukaan tavoitteena on nostaa alueellisten omistusten paino noin 25 % osuuteen vuoden 2018 loppuun mennessä. Alueellisten sijoituskohteiden valinnassa painotetaan turvaavan tuoton ohella alueellista vaikuttavuutta.

 

Tämän hetkiset sijoitukset 

2017

Suomen Kuntakiinteistoet Arvo alueellinen sijoitus

Suomen Kuntakiinteistöt Oy

Ylivieska

Ylivieskan Koskipuhtoon valmistuu vuoden 2018 aikana vanhuksille tehostettua palveluasumista tarjoava 30-paikkainen palvelukoti sekä 15-paikkainen kehitysvammaisten palvelukoti. Hoivakotien rakentamista on viety eteenpäin kokoonpanolla, johon ovat kuuluneet Ylivieskan kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Rave Rakennus Oy:n ja Suomen Kuntakiinteistöjen lisäksi Keski-Pohjanmaan Osuuspankki sekä Arvo Sijoitusosuuskunta.

arvo sijoitustuotteet

Investointi- ja kasvusuunnitelmat mahdollisiksi

Osuuskunnan alueellisten sijoitusten kautta luodaan arvoa – arvoa kohdeyrityksille, arvoa alueelle ja arvoa jäsenistölle. Siksi olemme nimenneet alueellisen sijoitustoimintamme tuotteet ARVO-tuotteiksi.

Kohdeyrityksille ARVO-sijoitus tarjoaa pääomia, verkostoja ja tukea investointi- tai kasvusuunnitelman toteuttamiseen. Kun yritykset kasvavat ja kehittyvät, saavat myös alueen asukkaat lisäarvoa lisääntyvien työpaikkojen ja palvelujen myötä. Aikanaan tehty sijoitus palautuu takaisin osuuskunnan varallisuudeksi tuoton kera. Silloin sijoituksen arvonnoususta pääsevät nauttimaan osuuskunnan jäsenet.

Alueellisten omistusten kohteiksi osuuskunta hakee kasvuyrityksiä, jotka ovat elinkaarensa myöhemmässä vaiheessa. Liiketoiminta on jo vakiintunutta ja yrityksen johto osoittanut kyvykkyytensä kannattavan toiminnan luotsaamiseen. Lisäksi osuuskunta voi olla mukana kiinteistösijoituksissa. Kiinnostava kiinteistösijoitus täyttää seuraavat tunnusmerkit: hyvä sijainti, pitkät vuokrasopimukset, omistuksen realisointimahdollisuus ja mahdollisuus jakaa riskiä kanssasijoittajien kanssa.

Tutustu alla olevista kuvauksista tarkemmin kolmeen erityyppiseen ARVO-sijoitukseen.

ARVO-Kasvu tarjoaa kehittävää kasvua pk-yrityksille

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla tarve rakentaa uusi tuotantolinja, panostaa kansainvälistymiseen tai laajentaa toimintaa yritysostoin. Tärkeintä on, että kasvua haetaan ja nykytoiminta on kannattavaa. ARVO-Kasvusijoitus tehdään tyypillisesti osana rahoituspakettia, jossa toisina osapuolina ovat lähes aina pankki ja usein myös Finnvera vieraan pääoman ehtoisina rahoittajina. ARVO-Kasvusijoitus toteutetaan yleensä oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjalainana ja se voi olla suuruudeltaan 100 000 -900 000 euroa.

HAKULOMAKE

ARVO-Omistus on räätälöity tuote suuriin hankkeisiin

Sijoituksen tavoitteena on merkittävän alueellisen kehityksen mahdollistaminen, esimerkiksi iso teollinen investointi tai laajempi toimialajärjestely. Isoissa hankkeissa riski- ja kustannustaso on korkeampi, ja siten myös osuuskunnan tuotto-odotus on kasvusijoituksiin verrattuna korkeampi. Osuuskunta sitoutuu ARVO-Omistuksiin pitkäjänteisesti ja edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa hankkeeseen hallinnon kautta. ARVO-Omistus toteutetaan osin tai kokonaan osakesijoituksena. Sijoituksen suuruus voi olla 1 –5 meur.

HAKULOMAKE

ARVO-Yhteisö panostaa osuuskunnan jäsenyhteisön hyvinvointiin

ARVO-Yhteisö on sijoitusmuoto, jossa etsitään keinoja parantaa osuuskunnan jäsenyhteisön hyvinvointia tavalla tai toisella. Tarkoitus on säilyttää alueen elinvoimaa ja tuoda keskuuteemme uusia innovaatioita nopeammin, kuin ne ehkä muutoin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle rantautuisivat. Toki myös ARVO-Yhteisösijoitukselta odotetaan maltillista tuottoa, mutta tärkeintä on mahdollisimman laaja vaikuttavuus jäsenistön keskuudessa. ARVO-Yhteisösijoitukset osuuskunta tulee toteuttamaan yhteistyössä valikoitujen kumppaneiden kanssa.

HAKULOMAKE