Sisäpiirirekisteri

Arvo noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, nimenomaisesti arvopaperimarkkinalakia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta.

Lisäksi Arvo on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt 9.5.2023. Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on ohjeistaa Arvon henkilökuntaa ja hallintoa sisäpiiriasioissa ja yhtenäistää sekä tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä ja siten lisätä luottamusta arvopaperimarkkinoiden toimintaan. Sisäpiirisääntely koskee kaikkia, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai joilla on hallussaan sisäpiiritietoa.

 

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan Arvon osuuteen suoraan tai välillisesti liittyvää luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, jolla julkistettaessa olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus osuuden hintaan.

Sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi tieto:

Merkittävät sijoitus- tai irtaantumispäätökset,
Merkittävät luottotappiot tai alaskirjaukset,
Merkittävyyden kynnysarvona pidetään 2,5 prosenttia Arvon omasta pääomasta.

Sisäpiiritiedot ovat luottamuksellisia, kunnes ne on julkistettu, muutoin markkinoilla saatavissa tai kun esimerkiksi niitä koskeva hanke on päättynyt. Sisäpiiritietoa ei saa käyttää Arvon osuuksien kauppaan tai paljastaa sellaista sisäpiirirekisterin ulkopuolisille henkilöille.

 

Suljettu ikkuna

Suljetulla ikkunalla tarkoitetaan ajanjaksoa raportointijakson päättymisestä kyseiseltä raportointijaksolta julkistettavan puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen (kuitenkin aina vähintään 30 vuorokautta), minkä jakson aikana ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja muiden Arvon määrittelemien sisäpiirirekisteriin kuuluvien tahojen kaupankäynti Arvon osuuden on kiellettyä.

 

Johtohenkilöiden liiketoimet

Osuuskunnan johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Arvon osuuksilla omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet Arvolle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Arvon on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.