12.03.2024

Kutsu Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 12.03.2024 klo 08:30:00 EET

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3.4.2024 klo 13.00 Kulttuurikeskus Akustiikassa, osoitteessa Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen kohdassa 9 varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Ylijäämän käyttäminen
Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että osuuskunnan tuloksesta 3.319.602,89 jaetaan osuuspääoman korkona kolme euroa kaksikymmentä senttiä (3,20) kullekin osuudelle ja että loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien voittovaroihin. Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 15.4.2024.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

9. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja muut korvausperusteet
Hallintoneuvoston keskuudestaan muodostama nimitysvaliokunta esittää, että puheenjohtajien kuukausipalkkiot pidetään entisellään, eli puheenjohtaja 800 euroa/kk ja varapuheenjohtaja 400 euroa/kk ja että puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään eli 400 euroa/kokous. Matkakulut maksetaan verottajan hyväksymien matkustuskorvausten suuruisena. Ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

10. Tilintarkastajien palkkiot
Hallintoneuvoston keskuudestaan muodostama nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Hallintoneuvoston keskuudestaan muodostama nimitysvaliokunta esittää valittaviksi uudelleen erovuorossa olevat Jarmo Nahkala Alavieskasta, Seija Mäkinen Haapavedeltä, Jarmo Ainali Kalajoelta, Sari Salmu Merijärveltä, Pekka Mönkkönen Nivalasta, Jussi Miilukangas Raahesta, Mika Mäki-Asiala Sievistä ja Kirsti Oulasmaa Ylivieskasta ja uutena Sari Myllykoski-Hanhela Oulaisista ja Ville Sailas Helsingistä.

12. Tilintarkastajien valinta
Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo.

13. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat mukaan lukien esityslista päätösesityksineen, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston antama lausunto sekä nimitysvaliokunnan valinta- ja palkkioesitykset ovat nähtävillä viimeistään 13.3.2024 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska.

Kokousasiakirjat ovat myös nähtävillä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Jäsenluetteloon merkitty osuuden omistaja
Oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen on vain jäsenellä, joka on varsinaisen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon osuuden omistajaksi. Jäsen, jonka omistamat osuudet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty osuuden omistajaksi edellä tarkoitettuun jäsenluetteloon.

Ilmoittautuminen varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen alkaa 13.3.2024. Osuuskunnan jäsenluetteloon osuuden omistajaksi merkityn jäsenen, joka haluaa osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2024 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.arvosijoitus.fi tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten jäsenen nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Jäsenen osuuskunnalle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen osuuskunnan kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Jäsenen, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan jäsenen tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse varsinaisen osuuskunnan kokouksen ilmoittautumisaikana Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan puhelinnumerosta 010 277 4400 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 12.30–15.00.

2. Hallintarekisteröidyn osuuden omistaja
Hallintarekisteröidyn osuuden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen niiden osuuksien nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon varsinaisen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osuuden omistaja on näiden osuuksien nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään jäsen- ja omistajaluetteloon viimeistään 27.3.2024 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osuuksien osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osuuden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä jäsen- ja omistajaluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osuuden omistaja merkittäväksi tilapäisesti osuuskunnan jäsen- ja omistajaluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Hallintarekisteröidyn osuuden omistajan on otettava huomioon osuuskunnan sääntöjen 9 kohdan 4 momentissa olevat asiamiehen käyttämistä ja valtakirjoja koskevat määräykset (ks. myös jäljempänä tämän kutsun kohta 3).

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla tämän puoliso. Luonnollinen henkilö voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhteisöä tai -säätiötä. Jäsenenä oleva luonnollinen henkilö voi käyttää omien osuuksiensa lisäksi valtakirjalla vain puolisonsa tai yhden jäsenyhteisön tai -säätiön äänivaltaa.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa jäsenen puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan jäsentä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi on saatavilla osuuskunnan internetsivuilla www.arvosijoitus.fi Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@arvosijoitus.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi jäsenen tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.

Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin jäsenelle osuuskuntalain 5 luvun 7 a §:ssä tarkoitettuna osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä jäsenluetteloon merkitty osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa läsnä olevalla jäsenellä on osuuskuntalain 5 luvun 27 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osuuden omistuksessa varsinaisen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen eivätkä jäsenen äänimäärään. Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnalla on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 814 900 osuutta.

Ylivieskassa, 12. päivänä maaliskuuta 2024

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Marjo Kolehmainen puh. 050 527 7288

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle